AMB assessors

Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i l'ús de la plana www.ambassessors.com, d'ara endavant "la WEB", del qual és titular AMB CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA, societat andorrana amb raó social a Avda. Baixada del Molí 43, AD500 Andorra la Vella, (PRINCIPAT D’ANDORRA), A-716657-W, (+376) 812 111, AFA - Registre de mediadors d’assegurances: MC085/22, en endavant AMB ASSESSORS.
L'accés a la WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de la WEB es facilita informació general dels nostres serveis. 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT 

AMB ASSESSORS no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. 
La informació continguda en la WEB és la vigent en la data de l'última actualització, i AMB ASSESSORS no garanteix l'absència d'errors en l'accés a la WEB ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar- los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. 
AMB ASSESSORS es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, AMB ASSESSORS es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la WEB i restringir-ne l'accés. 
En cas que s'hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, AMB ASSESSORS es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. 
L'ús d'aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l'usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, AMB ASSESSORS no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB. 

SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB 

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l'usuari amb l'única finalitat de facilitar-li l'accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que AMB ASSESSORS no gestiona ni controla en cap moment. 
La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre AMB ASSESSORS i els titulars dels portals enllaçats. AMB ASSESSORS no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través de la WEB. 
A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es realitza única i exclusivament entre l'usuari i els tercers. 
L'usuari accepta que AMB ASSESSORS no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l'usuari i tercers contactats per mitjà de la WEB. 
L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús. 

RESPONSABILITAT DE L’USUARI 

L'usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l'ús que es realitzi dels productes i aplicacions. 
Tanmateix, es prohibeix l'ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d'altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks , números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d'identitat, frau sota custòdia de tercers, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. 
Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l'estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l'administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris. 

PROTECCIÓ DADES PERSONALS I COOKIES 

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a AMB ASSESSORS serà tractat per el mateix amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.
El responsable del fitxer és AMB CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a Avda. Baixada del Molí 43, AD500 Andorra la Vella, (PRINCIPAT D’ANDORRA), A-716657-W, (+376) 812 111, AFA - Registre de mediadors d’assegurances: MC085/22 i el seu Delegat de Protecció de dades es pot contactar a l’adreça mail protecciodades@ambassessors.com i consta degudament registrat a l’APDA.
Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de:
·      Remetre informació relativa als serveis prestats per aquesta corredoria i que siguin d’interès per a l’usuari, tant actualment com en el futur, independentment de la seva situació d’alta com a client de la corredoria.
·      Confeccionar pressupostos i ofertes d’assegurances que s’adaptin a les particuliaritats de l’usuari.
En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, AMB ASSESSORS li informa que disposeu dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l'esmentada normativa. 
Li informem que aquesta plana web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes en l’apartat de Política de cookies d’aquest web.
Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu l’apartat de Política de Privacitat d’aquest web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS
 
Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ) , així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat d' AMB ASSESSORS, o si s'escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. 
No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de AMB ASSESSORS.
L'accés per part de l'usuari als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part d' AMB ASSESSORS o del tercer titular dels drets, si s'escau. 
Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. 
Queda absolutament prohibit l'ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si s'escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici. 

COMPROMISOS

AMB ASSESSORS es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB com a conseqüència d'allò esmentat en aquest apartat, AMB ASSESSORS es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors. 

ACCEPTACIÓ

L'ús de la WEB implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB. 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE 

Les presents condicions d'accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals. 
 
 

AVIS LEGAL:


Identificació de l'empresa
La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als serveis oferts per la intermediació AMB CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA, NRT A-716657-W (d’ara endavant AMB), amb domicili social a Baixada del Molí 43, AD500 Andorra la Vella.

Objecte del web
Les pàgines contingudes en el Web tenen per objecte facilitar el coneixement pel públic en general d’AMB, de les activitats que fa i dels serveis que presta. AMB es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d'aquesta

Condicions d'accés i disponibilitat
L'accés als continguts d'aquest Web té caràcter gratuït per a tots els Usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l'Usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, llevat de les interrupcions requerides per al manteniment i millora del sistema.

Sense perjudici de l'assenyalat anteriorment, l'operativa relativa a l'apartat d'"Accés Restringit" es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Aquestes condicions particulars es recullen en el contracte d'accés a aquest servei, que s'entrega al client abans de l'activació d'aquest. L'usuari accepta que en prémer en els enllaços (links) que el dirigeixin a Webs de terceres empreses deixa de navegar per AMB, exonerant a AMB, de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses. L'usuari deixa de navegar per AMB, quan en el Web enllaçat no aparegui la marca AMB, i l'adreça o nom de domini no contingui la denominació AMB. Correu electrònic de contacte: protecciodedades@ambassessors.com

Exoneració de responsabilitats

  1. Per ús indegut: En accedir a aquest Web s'accepta que AMB no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús de la informació d'aquest Web o per l'accés a unes altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest Web.
  2. Per continguts de tercers: El web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. AMB no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
  3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: AMB no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema elegit (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a AMB, d'endarreriments o bloquejos en l'ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesament de dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema elegit, fora del control d’AMB. Així mateix, s'exonera a AMB, de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir el Client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per AMB, sempre que procedeixi de fonts alienes al mateix.

Propietat intel·lectual
El Copyright del material contingut en aquest Web és propietat d’AMB, llevat d'aquells que pertanyin a les seves empreses col·laboradores amb les què existeixi signat el corresponent contracte. L'accés gratuït no implica uns altres drets o una altra llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa d’AMB. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte i altres elements integradors d'aquest Web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de quantes accions judicials corresponguin en dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest Web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores d’AMB, seran també d'aplicació aquestes condicions i protecció, llevat consentiment exprés i escrit de tals empreses o entitats.

Política de Cookies

AMB CORREDURIA D’ASSEGURANCES SA, en el seu web www.ambassessors.com, utilitza galetes pròpies o bé d’empreses col·laboradores amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència d’usuari. Per tal que siguin recollides n’és necessari el consentiment. 
 
Què són les galetes? 
 
Les galetes o cookies són un tipus de fitxer que es descarrega a l’equip d’un usuari/client del web amb la finalitat de recollir dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la instal·lació. 
AMB CORREDURIA D’ASSEGURANCES SA utilitza galetes principalment per a les qüestions següents: 
 
• Assegurar el funcionament correcte del lloc web de AMB CORREDURIA D’ASSEGURANCES SA, www.ambassessors.com
• Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com pot ser l’idioma. 
• Recollir informació estadística, amb l’objecte de millorar l’experiència en el lloc web. 
La utilització de les galetes per part de AMB CORREDURIA D’ASSEGURANCES SA es deu al propòsit d’intentar optimitzar la informació i els serveis oferts als usuaris, per millorar l’experiència cada cop que s’utilitzen els serveis web. 
 
Quines dades es recullen? 
 
Quan es visiten les nostres pàgines web, recopilem informació estàndard d'Internet, així com detalls sobre patrons de comportament dels visitants. Aquesta informació no conté en cap cas dades de caràcter personal, ni s'associa amb una altra informació que permeti identificar l'usuari. En cas de ser necessària informació personal li seria sol·licitada de manera explícita.
L'ús de les nostres pàgines web implica que presta el seu consentiment exprés i inequívoc a l'ús de les cookies, d'acord amb els termes i les condicions que preveu aquesta Política de cookies, sense perjudici de les mesures de desactivació i eliminació de les cookies que pugui adoptar i que s'esmenten a l'apartat Control de cookies.

És possible que la Política de Cookies del nostre lloc Web pugui canviar, per això li recomanem revisar periòdicament la nostra informació sobre Política de Cookies perquè pugui estar convenientment informat.
 
Configuració de les galetes

D’acord amb la normativa vigent, AMB CORREDURIA D’ASSEGURANCES SA sol·licita el seu permís per realitzar la gestió de galetes. 
 
Li recordem que pot deshabilitar o personalitzar l’ús de galetes quan ho consideri oportú. 
 
El vostre consentiment s'aplica als dominis següents: www.ambassessors.com

El vostre estat actual: Permet-les totes/Personalitzades/Rebutjar-les totes. 
 
Canviar el vostre consentiment o retirar-lo: clickeu a la galeta de color verd que surt a baix a la esquerra del vostre monitor i trieu les opcions que es presenten.
 
Atès que el procediment pot diferir en cada navegador web, li proporcionem la relació dels principals navegadors web del mercat: 
·  Microsoft http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies 
·  Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 
·  Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
·  Firefox  
A més a més, podrà realitzar la corresponent modificació a través dels paràmetres de configuració del seu navegador web. 
 
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los- sitios-we 
 
Revisió de la política de galetes 
 
AMB CORREDORS D’ASSEGURANCES té previst realitzar una revisió de la Política de galetes amb caràcter anual; no obstant això, si hi ha algun altre factor que requereixi la revisió, es realitzarà amb més periodicitat. 
 
 

Tipus de galetes utilitzades, responsables, termini de conservació i destinataris 
Les galetes utilitzades per AMB CORREDURIA D’ASSEGURANCES SA són les següents: 

_PHPSESSID: cookie técnica i estrictament necessària que conté l'identificador de la sessió. S'elimina al tancar el navegador.
_ga: cookie de Google Analytics que habilita la función de control de visitas únicas. Caduca als 2 anys desde la última actualizació.
_gat: Aquesta cookie s'asocia amb Google Analytics Universal. Caduca als 10 minuts.
_utma: cookie de Google Analytics que registra la data de la primera i última vegada que l'usuari vistió al web. Caduca als 2 anys desde la última actualizació.
_utmb: cookie de Google Analytics que registra l'hora d'arribada a la pàgina web. Caduca als 30 minutss desde la última actualizació.
_utmc: cookie de Google Analytics utilitzada per la interoperabilitat amb el codi de seguiment urchin.js. S'elimina al tancar el navegador.
_utmt: cookie de Google Analytics. Aquesta cookie s'utilitza per a processar el tipus de sol·licitut demanada per l'usuari. Caduca al finalitzar la sessió.
_utmv: cookie de Google Analytics. Aquesta cookie s'utilitza per segmentar dades demogràfiques. Caduca al finalitzar la sessió.
_utmz: cookie de Google Analytics que emmagatzema la font de tràfico o una campanya per explicar com l'usuario va arribar al lloc web. Caduca als 6 mesos desde la última actualizació.
mlc2e-87180263-Actions: utilització xat
mlc2e-87180263-CCCustomerId: utilització xat
mlc2v-87180263-Actions: utilització xat
mlc2v-87180263-CCCustomerId: utilització xat
mlc2v-87180263-uadt: utilització xat

Política de privacitat

Versió d’aquesta política: ABRIL  2022
Informació sobre protecció de dades

•     Denominació social: AMB CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA 
•     Identitat: AMB ASSESSORS
•     Dir.: Baixada del Molí 43, Andorra la Vella
•     NRT: A-716657-W
•     E-mail: admin@ambassessors.com

Quines dades tractem?

Amb caràcter general tractem les teves dades identificatives bàsiques per tal de poder prestar i facturar els nostres serveis. Eventualment podem tractar les dades incloses en qualsevol documentació que ens puguis lliurar en l’execució dels citats serveis.

Com obtenim les teves dades?

Habitualment les dades que tractem ens son facilitades pels propis interessats a través dels nostres formularis, correu electrònic o telèfon. Així mateix podem tractar dades personals amb finalitats de prospecció comercial a través de les diferents xarxes socials, sempre que aquesta ho permeti i només dades que han estat facilitades pels propis usuaris i d’acord a les Polítiques de Privacitat de cada xarxa social.

Finalitat

Per a què usem les dades?
La següent Política de privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a l’empresa; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web www.ambassessors.com , així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats professionals.

L’empresa recull les següents dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

a) Formulari de contacte de la web: les dades personals recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzats per a informar sobre els serveis que ens hagin sol·licitat.
b) Prestació del servei: en el cas que contractis algun dels nostres serveis, les teves dades personals seran exclusivament utilitzats per a la gestió administrativa relacionada amb el servei contractat. Això implica bàsicament la facturació del servei
c) Dades de candidats: en el cas que ens facis arribar el teu CV o que realitzis entrevistes de treball en les nostres oficines, les teves dades seran utilitzades per a cobrir possibles vacants laborals en la nostra empresa.

Quant temps custodiem les teves dades?

Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei, seran automàticament eliminats passat un any des del contacte, sempre que el possible client no hagi mostrat més interès en els nostres serveis. En cas de contractar algun servei, les dades seran tractades mentre duri la relació professional i, una vegada conclosa pel temps de necessari per a respondre davant possibles responsabilitats legals especialment totes les relacionades amb les garanties de béns de consum. En relació a les dades laborals aquests seran tractats mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per a respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les teves dades personals seran arxivats per un període d’un any, després dels quals, de no haver estat seleccionat, seran esborrats dels nostres sistemes.
En el supòsit que ens donis el teu consentiment per a informar-te dels nostres o serveis, mantindrem les teves dades fins que ens manifestis la teva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En el cas que adquireixis algun producte, i d’acord amb la normativa vigent, s’entendrà que ens dónes el teu consentiment per a rebre comunicacions comercials nostres. En qualsevol cas pots exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

Legitimització

Les dades dels clients seran tractats per l’empresa, així com aquells relacionats amb els treballadors, per al compliment de la relació contractual.
Únicament tractarem les teves dades amb finalitats promocionals si ens has donat el teu consentiment específic per a això. Sempre tindràs l’opció de revocar el teu consentiment per al tractament de les teves dades amb aquestes finalitats.

Destinataris

Cessions de dades a tercers
Les teves dades personals no seran cedits a tercers sense el teu consentiment, tret que mediï una llei que obligui a l’Empresa a tal cessió de dades, com la Llei d’assegurances.

Drets

Tens dret a:
•     Accedir a les dades personals.
•     Rectificar les dades personals.
•     Suprimir les dades personals.
•     Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant el nostre DPO i l’Agència Andorrana de Protecció de Dades
•     Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els teus drets.
•     Revocació del consentiment.
•     Limitació del tractament.
•     Portabilitat.
 
 

Política de qualitatAtenció al clientAMB assessors, disposa d'un departament d'Atenció al client per a la gestió de queixes i/o reclamacions que puguin sorgir.

Les queixes i reclamacions es poden presentar personalment o per mitjà de representant, per escrit i davant les oficines de la seu social d’AMB, de conformitat a la LLEI 13/2013, DEL 13 DE JUNY, DE COMPETÈNCIA EFECTIVA I PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR, així com mail a l'adreça info@ambassessors.com especificant en l'assumpte: ATENCIÓ AL CLIENT.
 
El document en què es presenti la queixa hi ha de constar:
 

  1. Nom , cognoms i domicili de l’interessat i , si escau, de la persona que el representi degudament acreditada; número de passaport o carta d’identitat per a les persones físiques i dades relatives a registre públic per a les jurídiques.
 
  1. Motiu de la queixa i/o reclamació, especificant les qüestions sobre les quals es sol·licita pronunciament
 
  1. Departament o servei en què s’hagin produït els fets
 
AMB resoldrà la queixa i/o reclamació en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la mateixa.

De la mateixa manera i conforma a la Llei esmentada, es posa a disposició del client un FULL DE RECLAMACIONS en format electrònic que s'enviarà automàticament al departament competent perquè pugui gestionar el vostre cas.

AMB assessors
Contacta amb nosaltres
*Av. de Sant Antoni, s/n
Edifici Mirador
AD400 La Massana

*Prat de la Creu 59-63,
Esc B
1er - porta 2BC
AD500 Andorra la Vella
Segueix-nos
© AMB assessors 2024 Powered by