AMB assessors

Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i l'ús de la plana www.ambassessors.com, d'ara endavant "la WEB", del qual és titular AMB CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA, societat andorrana amb raó social a Avda. Baixada del Molí 43, AD500 Andorra la Vella, (PRINCIPAT D’ANDORRA), A-716657-W, (+376) 812 111, AFA - Registre de mediadors d’assegurances: MC085/22, en endavant AMB ASSESSORS.
L'accés a la WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de la WEB es facilita informació general dels nostres serveis. 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT 

AMB ASSESSORS no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. 
La informació continguda en la WEB és la vigent en la data de l'última actualització, i AMB ASSESSORS no garanteix l'absència d'errors en l'accés a la WEB ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar- los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. 
AMB ASSESSORS es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, AMB ASSESSORS es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la WEB i restringir-ne l'accés. 
En cas que s'hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, AMB ASSESSORS es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. 
L'ús d'aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l'usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, AMB ASSESSORS no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB. 

SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB 

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l'usuari amb l'única finalitat de facilitar-li l'accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que AMB ASSESSORS no gestiona ni controla en cap moment. 
La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre AMB ASSESSORS i els titulars dels portals enllaçats. AMB ASSESSORS no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través de la WEB. 
A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es realitza única i exclusivament entre l'usuari i els tercers. 
L'usuari accepta que AMB ASSESSORS no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l'usuari i tercers contactats per mitjà de la WEB. 
L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús. 

RESPONSABILITAT DE L’USUARI 

L'usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l'ús que es realitzi dels productes i aplicacions. 
Tanmateix, es prohibeix l'ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d'altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks , números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d'identitat, frau sota custòdia de tercers, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. 
Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l'estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l'administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris. 

PROTECCIÓ DADES PERSONALS I COOKIES 

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a AMB ASSESSORS serà tractat per el mateix amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.
El responsable del fitxer és AMB CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a Avda. Baixada del Molí 43, AD500 Andorra la Vella, (PRINCIPAT D’ANDORRA), A-716657-W, (+376) 812 111, AFA - Registre de mediadors d’assegurances: MC085/22 i el seu Delegat de Protecció de dades es pot contactar a l’adreça mail protecciodades@ambassessors.com i consta degudament registrat a l’APDA.
Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de:
·      Remetre informació relativa als serveis prestats per aquesta corredoria i que siguin d’interès per a l’usuari, tant actualment com en el futur, independentment de la seva situació d’alta com a client de la corredoria.
·      Confeccionar pressupostos i ofertes d’assegurances que s’adaptin a les particuliaritats de l’usuari.
En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, AMB ASSESSORS li informa que disposeu dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l'esmentada normativa. 
Li informem que aquesta plana web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes en l’apartat de Política de cookies d’aquest web.
Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu l’apartat de Política de Privacitat d’aquest web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS
 
Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ) , així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat d' AMB ASSESSORS, o si s'escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. 
No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de AMB ASSESSORS.
L'accés per part de l'usuari als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part d' AMB ASSESSORS o del tercer titular dels drets, si s'escau. 
Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. 
Queda absolutament prohibit l'ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si s'escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici. 

COMPROMISOS

AMB ASSESSORS es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB com a conseqüència d'allò esmentat en aquest apartat, AMB ASSESSORS es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors. 

ACCEPTACIÓ

L'ús de la WEB implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB. 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE 

Les presents condicions d'accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals. 
 
 

AVIS LEGAL:


Identificació de l'empresa
La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als serveis oferts per la intermediació AMB CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA, NRT A-716657-W (d’ara endavant AMB), amb domicili social a Baixada del Molí 43, AD500 Andorra la Vella.

Objecte del web
Les pàgines contingudes en el Web tenen per objecte facilitar el coneixement pel públic en general d’AMB, de les activitats que fa i dels serveis que presta. AMB es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d'aquesta

Condicions d'accés i disponibilitat
L'accés als continguts d'aquest Web té caràcter gratuït per a tots els Usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l'Usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, llevat de les interrupcions requerides per al manteniment i millora del sistema.

Sense perjudici de l'assenyalat anteriorment, l'operativa relativa a l'apartat d'"Accés Restringit" es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Aquestes condicions particulars es recullen en el contracte d'accés a aquest servei, que s'entrega al client abans de l'activació d'aquest. L'usuari accepta que en prémer en els enllaços (links) que el dirigeixin a Webs de terceres empreses deixa de navegar per AMB, exonerant a AMB, de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses. L'usuari deixa de navegar per AMB, quan en el Web enllaçat no aparegui la marca AMB, i l'adreça o nom de domini no contingui la denominació AMB. Correu electrònic de contacte: protecciodedades@ambassessors.com

Exoneració de responsabilitats

  1. Per ús indegut: En accedir a aquest Web s'accepta que AMB no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús de la informació d'aquest Web o per l'accés a unes altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest Web.
  2. Per continguts de tercers: El web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. AMB no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
  3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: AMB no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema elegit (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a AMB, d'endarreriments o bloquejos en l'ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesament de dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema elegit, fora del control d’AMB. Així mateix, s'exonera a AMB, de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir el Client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per AMB, sempre que procedeixi de fonts alienes al mateix.

Propietat intel·lectual
El Copyright del material contingut en aquest Web és propietat d’AMB, llevat d'aquells que pertanyin a les seves empreses col·laboradores amb les què existeixi signat el corresponent contracte. L'accés gratuït no implica uns altres drets o una altra llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa d’AMB. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte i altres elements integradors d'aquest Web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de quantes accions judicials corresponguin en dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest Web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores d’AMB, seran també d'aplicació aquestes condicions i protecció, llevat consentiment exprés i escrit de tals empreses o entitats.

AMB assessors
Contacta amb nosaltres
*Av. de Sant Antoni, s/n
Edifici Mirador
AD400 La Massana

*Prat de la Creu 59-63,
Esc B
1er - porta 2BC
AD500 Andorra la Vella
Segueix-nos
© AMB assessors 2024 Powered by